تعیین فعالیت های مورد نیاز جهت رفع موانع تولید در راستای تحقق نامگذاری " تولید ملی ،حمایت از کار وسرمایه ایرانی "

هدف:این دستورالعمل در راستای شعار سال 1391 ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری،طرح تکریم ارباب رجوع واجرای دستورالعمل تمرکز بر مشتری بعنوان مهمترین هدف مدیریت نظارت بر مواد غذایی تهیه گردیده است.

دامنه کاربرد : این دستورالعمل جهت تحقق اهداف " حمایت از تولید  "در حیطه فعالیت های مدیریت نظارت بر مواد غذایی استان فارس کاربرد دارد.

مسئولیت اجرایی :

پس از تصویب عملیات مورد نیاز جهت هریک از بند ها توسط فرد تعیین شده انجام خواهد شد.

ماموریت ها(( missions :

1-      تکریم تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارائه کنندگان خدمت.

2-        تحقق اهداف نام گزاری سال تحت عنوان: حمایت از کار وسرمایه انسانی.

اهداف کلی(goals):

1 -  ظرفیت سازی ، ایجاد یا اصلاح ساختارها وتدوین دستورالعمل در راستای تحقق شعار حمایت از تولید ملی.

 2 -  تلاش در جهت حدف موازی کاری با سایر سازمان های متناظر.

3 - تلاش در راستای ایجاد بستر فروش محصولات یا مواد اولیه تولیدی در کارخانجات تحت پوشش درون استان.

ارکان طرح :

کلیه فعالیت های مورد نیاز جهت تحقق اهداف کلی طرح در سه سطح 1- درون سازمانی،2- برون سازمانی (در ارتباط با سازمان های مرتبط مستقیم( 3- کاملا برون سازمانی (سازمان های مرتبط غیر مستقیم) طراحی گردیده است.

برنامه های دورن سازمانی:

1-تلاش در جهت بازنگری ضوابط ومقررات ورفع موانع موجود

عملیات مورد نیاز :

- اخذ نیاز های کلی صنعت ونیاز های تخصصی بهمراه نظریه کمیته های کارشناسی با محوریت انجمن صنفی مدیران وانجمن صنفی صنایع غذایی .

-تشکیل جلسات کارشناسی درون سازمان وتصمیم گیری.

مجری: مهندس معانی

2- بازنگری رویه های برخورد با تخلفات شامل:

- بازکاری محصول ،تغییر کاربری محصول بجای انهدام ومعدوم سازی.

مجری: مهندس عسکری

3- بازنگری فرایند صدور پروانه های بهداشتی (بحداقل رسانیدن مجوز های بهداشتی صادره).

-         تهیه طرح پیش نویس از طرف گروه صنایع غذایی دانشکده با لحاظ تجارب سایر کشورها

-         ارسال طرح به انجمن صنفی جهت تامین اعتبار

-         پیگیری موضوع از سازمان غذا ودارو

-         مجری:مهندس معانی

4-یکسان سازی نظرات بازرسان .

تهیه، تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل ارزیابی کارشناسان ویکسان سازی نظرات آنان .

مجری: مهندس دهقان

5- تلاش در جهت ضابطه مند نمودن واحدهای تولیدی غیر مجاز

-         اجرایی نمودن دستورالعمل ساماندهی واحد های غیر مجاز   مجری: مهندس کرمی

برنامه های حد واسط (سازمان های بیرونی ومرتبط):

1-      کاهش و به حداقل رساندن موازی کاری ها با سازمان های نظارتی مرتبط.

عملیات مورد نیاز :

-          (تشکیل جلسه با صنعت واخذ نظرات آنان-

-         جلسات کارشناسی منظم با ادارات وسازمان های زیربط جهت یکسان سازی یا تجمیع روندها)

-         تشکیل جلسه توسط انجمن صنفی کارفرمایی مدیران صنایع تبدیلی و بررسی موضوعات اختلافی با حضور سازمان های نظارتی زیربط.

-         مجری: مهندس فروزان تبار

2-      شناسایی وتلاش در جهت کاهش محصولات کم کیفیت یا فاقد کیفیت موجود در بازار با همکاری سازمان های مرتبط :

عملیات مورد نیاز:

-شناسایی و اعلام محصولات فاقد کیفیت موجود در بازار از طرف انجن های صنفی وکارفرمایی صنایع غذایی استان .

-بررسی و انجام PMS از محصولات اعلام شده.

-پیگیری موضوع از ظرف مدیریت غذا (مطابق رویه رسیدگی به شکایات).

مجری: مهندس استخر

3-      یکسان سازی نحوه اجرای مقررات وقوانین وزارت بهداشت در سراسر کشور.

عملیات مورد نیاز :

1-      اعلام موارد مغایر یا متناقض اجرای قوانین ومقررات از طرف صنعت (انجمن صنفی کارفرمایی-انجمن صنای غذایی ودارویی استان)

2-      بررسی موضوع و پیگیری از طریق سازمان غذا ودارو

3-      تسهیل شرایط برای صنعت استان (در مواردی که مستقیما به سلامت ارتباط ندارد)

مجری: مهندس داوری

برنا مه های کاملا برون سازمانی :

1-      ترغیب  صنعت به تهیه مواد اولیه از منابع درون استانی :  

برنامه های عملیاتی (شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه دورن استانی با توجه به نیاز صنایع استان – برگزاری جلسات هماهنگی با متولیان صنایع استان-  اعلام موضوع به استانداری )

2-      برنامه ریزی جهت خرید سازمان های دولتی از منابع درون استانی .

-         اخذ مصوبه از هیات ریسه دانشگاه جهت خرید دانشگاه از منابع دورن سازمانی

-         تسری موضوع به سایر سازمان ها از طریق اطلاع رسانی

مجری: مهندس ارجمندطلب

3-      تسری موضوع یکسان سازی اجرای قوانین ومقررات در سازمان های متولی صنایع غذایی استان فارس جهت کاهش برخورد های سلیقه ای مدیران یا کارشناسان با صنایع :

-عملیات مورد نیاز :

اطلاع رسانی به سایر سازمان ها  در خصوص شفاف سازی،مستند سازی فرایند ها جهت پرهیز از برخورد های سلیقه ای . مجری:مهندس ارجمندطلب

G: حمایت از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارائه کنندگان محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی .

O1 : تلاش در جهت ظرفیت سازی وایجاد یا اصلاح ساختارها در مدیریت غذای استان فارس .

رديف

شرح وظايف

مسئول

بودجه

زمان انجام فعاليت

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

A1

یکسان سازی نظرات کارشناسان در جهت بحداقل رساندن تبعات منفی احتمالی

دهقان

عسکری

 

A2

3- بازنگری فرایند صدور پروانه های بهداشتی (بحداقل رسانیدن مجوز های بهداشتی صادره).

معانی

 

A3

حذف واحد های غیر مجاز وتولیدات فاقد مجوز.

کرمی

 

A4

بازنگری رویه های برخورد با تخلفات

عسکری

 

G : حمایت از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارائه کنندگان محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی.

O2 : تلاش در جهت کاهش موازی کاری با سایر سازمان های متناظر.

رديف

شرح وظايف

مسئول

بودجه

زمان انجام فعاليت

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

A1

تشکیل جلسه با صنعت واخذ نظرات آنان

فروزان تبار

 

A2

برگزاری جلسات کارشناسی منظم با با سازمان های زیربط جهت یکسان سازی یا تجمیع روندها

فروزان تبار

 

A3

تشکیل جلسه توسط انجمن صنفی مدیران ودعوت ازسازمان های نظارتی مرتبط و بررسی موضوعات اختلافی

فروزان تبار

 

G : تمایت از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارائه کنندگان محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی .

O3 : تلاش در راستای ایجاد بستر فروش محصولات یا مواد اولیه تولیدی در کارخانجات تحت پوشش درون استان. 

رديف

شرح وظايف

مسئول

بودجه

زمان انجام فعاليت

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

A1

شناسایی نیاز های کارخانجات به مواد اولیه ای که از برون سازمانی تامین می گردد.

ارجمندطلب

 

A2

شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه بند فوق از منابع درون استانی

ارجمندطلب

 

A3

اخذ مصوبه از هیات ریسه دانشگاه جهت خرید دانشگاه از منابع دورن سازمانی

ارجمندطلب

 

A5

تسری موضوع به سایر سازمان ها از طریق اطلاع رسانی

ارجمندطلب

 

A5