اصلاح پروانه ساخت دارو

pdf-logo 

بررسی درخواست ثبت ورود دارو

pdf-logo

تمدید پروانه ساخت دارو

pdf-logo

صدور پروانه تاسیس  کارخانه داروسازی

pdf-logo

صدور پروانه ساخت  فرآورده دارویی

pdf-logo

صدور موافقت اصولی احداث کارخانه

pdf-logo

صدور پروانه ساخت دارو

pdf-logo

صدور شماره ثبت

pdf-logo

مراحل تغییرنام پروانه ساخت دارو

pdf-logo

مراحل رسیدگی به درخواست های تولید تحت لیسانس

pdf-logo

مراحل رسیدگی به درخواست های ساخت قراردادی

pdf-logo

مراحل صدور موافقت اصولی با احداث کارخانه دارویی

pdf-logo