شرح وظايف

1 ـ پيگيري امور اخذ مجوز تولید تجهیزات پزشکی و پروانه  توليدكنندگان جديد

2 ـ پاسخ به استعلام هاي سازمان هاي دخيل در امر توليد جهت راه اندازي واحدهاي توليدي

3 ـ بازديد از واحدهاي توليدي در حال تاسيس و در حال كار GMP

4 ـ طرح چالش هاي موجود در مسیر راه اندازی واحد های تولیدی و تولید تجهیزات پزشکی در كارگروههاي استاني مرتبط

5 ـ  برگزاری جلسات منظم با توليدكنندگان و پيگيري مشكلات آنان

6 ـ بررسي پسخوراند كيفيت تجهيزات پزشكي توليد شده استاني و كشوري و ارائه به اداره كل تجهيزات پزشكي

7 ـ همكاري با مراكز رشد در بررسي ایده هاي مرتبط با تجهيزات پزشكي و پيگيري صدور مجوزهاي متقاضيان توليد از اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

8 ـ بررسي و اولویت بندی نياز دانشگاه در حوزه تجهيزات پزشكي مصرفي و غير مصرفي جهت تسهيل در خريد از شركت هاي توليد داخل استاني و كشوري

9 ـ عقد قرارداد خريد متمركز از شركت هاي توليد داخل در صورت تائيد كميته حمايت از توليدات داخلي

10 ـ برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت كارپردازان و كارشناسان تجهيزات پزشكي مراکز تابعه با هدف فرهنگ سازي و اجرای دستور مصرف كالاي توليد داخل

11 ـ انجام هماهنگي با امور مالي دانشگاه جهت ممانعت از پاس كردن فاكتور خريدهاي خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند.

12 ـ انجام نظارت هاي دوره اي بر عملكرد كارپردازان ، مسئولان تداركات و تجهيزات پزشكي مراكز درماني در خصوص تهيه اقلام از توليدات داخلي

اعضاء کمیته تجهیزات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی :

1 ـ دكتر علي توكلي                       مدير خدمات پشتيباني

2 ـ مهندس عليرضا قاسمي               معاون مدير خدمات پشتيباني

3 ـ دكتر سيد ابوالفضل هاشمي          رئيس اداره تجهيزات پزشكي

4 ـ مهندس فهيمه اسديان               كارشناس توليد اداره تجهيزات پزشكي