تاريخچه :

با عنايت به نامگذاري سال 1391  به نام سال ً توليد ملي  حمايت از كار و سرمايه ايراني ً همچنين تاكيد رئيس محترم دانشگاه در اين خصوص و سابقه ديرينه دانشگاه در حمايت از توليدات داخل «  دستورالعمل هيات رئيسه محترم دانشگاه مبني بر اولويت دادن به خريد از توليدات داخل كشور خصوصاً استاني از سال 87 ، خريد متمركز معاونت دارو و غذا ، اداره تجهيزات و مديريت خدمات پشتيباني از توليد كنندگان داخلي ، پرداخت بهينه مطالبات شركتها و ... » كميته حمايت از توليدات داخلي از ابتداي سال جاري با حضور تني چند از مديران واحدهاي ستادي دانشگاه تشكيل گرديد .

1 ـ رئيس اداره تجهيزات پزشكي

2 ـ مدير خدمات پشتيباني

3 ـ مدير نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي

4 ـ مدير دارو

5 ـ رئيس مركز رشد تجهيزات پزشكي

6 ـ رابط صنعت و دانشگاه علوم پزشكي

7 ـ رابط معاونت آموزشي