لیست اقلام داروئی اساسی  
      pdf-logo 
اولویت نهایی- وارداتی

pdf-logo

اولویت تولید مواد اولیه

pdf-logo

فهرست داروئی با اولویت تولید در داخل کشور

pdf-logo

فهرست اقلامی که درخواست اولیه برای ساخت و ورود آنها پذیرش نخواهد شد

pdf-logo             pdf-logo

 

اولویت های تولید دارو
pdf-logo