بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای تجهیزات پزشکی می رساند ثبت نام ناظرین فنی از طریق موسسات ذیل امکان پذیر می باشد :

1- موسسه طراحان فردای دیگر به شماره تلفن های 88893907- 88893766 و آدرس سایت www.tfdi.ir

2- موسسه گیومه به شماره تلفن :88912498 و نمابر :88912183 و آدرس سایت :www.giumed.com